BIOS over naar het nieuwe Huis voor klokkenluiders

Zoals u mogelijk eerder heeft gelezen of gehoord, zijn op 1 juli verschillende taken van BIOS overgegaan naar het nieuwe Huis voor klokkenluiders. Dat betekent dat BIOS vanaf dan is opgehouden te bestaan en de medewerkers hun werk voortzetten bij het Huis. De komende tijd wordt duidelijk welke invulling de preventieve kant van integriteit precies krijgt in het Huis. Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers blijft bij het CAOP waartoe ook BIOS behoorde.

De in het najaar geplande vertrouwenspersonen trainingen en basisleergang van BIOS gaan gewoon door en ook zoveel mogelijk volgens de bestaande opzet. Daarnaast blijft de website voorlopig  online zodat u gebruik kunt blijven maken van onder andere de bestaande handreikingen en instrumenten. Ook blijft u daar alle informatie over het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers vinden.

Marijn Zweegers, voormalig hoofd BIOS: 'De afgelopen 10 jaar heeft BIOS kunnen bijdragen aan een beter ethisch klimaat en integriteitsbevordering in overheidsorganisaties door advisering, signalering, het verstrekken van handreikingen en leergangen, en vooral door kennisdeling binnen het netwerk. Ik wil graag iedereen bedanken met wie we afgelopen jaren hebben samengewerkt. Binnen het Huis voor klokkenluiders zetten we in het kenniscentrum onze preventieve taak zoveel mogelijk voort.'

Huis voor klokkenluiders

Het Huis  is er voor mensen die een werkgerelateerde misstand willen melden. Binnen de overheid en het bedrijfsleven. Ook geeft het voorlichting over klokkenluiden en integriteit. Het komt voort uit de op 1 maart 2016 in de Eerste Kamer aangenomen wet Huis voor klokkenluiders die ingegaan is op 1 juli. Behalve BIOS zijn ook het Adviespunt Klokkenluiders en de Onderzoeksraad Integriteit Overheid opgegaan in het Huis dat aan de Maliebaan 72 in Utrecht ligt.

De dienstverlening van het Huis start op 1 juli en op maandag 4 juli wordt het officieel geopend.
Via het webadres www.huisvoorklokkenluiders.nl zijn de contactgegevens te vinden voor het vragen van informatie of voor advies over het klokkenluiden.