BIOS initieert Europees Netwerk van Integriteit Practitioners

BIOS heeft tijdens een eerste bijeenkomst van 4 t/m 6 maart 2015 de basis gelegd voor een nieuw Europees Netwerk van Integriteit Practitioners (ENIP). Deze practitioners zijn allemaal werkzaam bij een nationale of regionale integriteitsentiteit. Het netwerk is gericht op de publieke sector en is ontstaan vanuit de behoefte om kennis en ervaringen uit te wisselen met internationale collega’s op het gebied van integriteitsbevordering. De eerste bijeenkomst was een groot succes. Een belangrijk doel van deze bijeenkomst bestond uit gezamenlijk verkennen en vormgeven van het nieuwe samenwerkingsverband. Tevens is er een actieagenda opgesteld voor het komende jaar. Opvallend daarbij was dat de entiteiten kampen met dezelfde vraagstukken, hetgeen het nut en de noodzaak voor structurele uitwisseling onderstreept. Inhoudelijke thema’s die besproken zijn tijdens deze eerste vergadering betreffen ‘whistleblowing’ en de betrokkenheid van civil society organizations bij integriteits- en anticorruptie programma’s.

BIOS initiates European Network of Integrity Practitioners (ENIP)

From 4 till 6 March 2015 the Dutch National Integrity Office (BIOS) organized a meeting that laid the basis for a European Network of Integrity Practitioners (ENIP). The practitioners are working for a national or regional integrity entity. The network focuses on the public sector and arose from the need to exchange knowledge and experiences with international colleagues in promoting integrity. The first meeting was a great success. An important goal of this meeting was to jointly explore and shape the new partnership.  An action agenda is also prepared for the coming year: striking was that the entities face the same issues, underlining the usefulness and necessity for structural exchange. Substantive themes discussed at this first meeting concerned 'whistleblowing' and the involvement of civil society organizations with integrity and anti-corruption programs. For more information on this topic please contact Alain Hoekstra, coordinating policy advisor for BIOS (a.hoekstra@integriteitoverheid.nl).