Wet- en Regelgeving

Per 1 februari 2016 treedt een aantal wijzigingen van de Gemeentewet in werking. Met deze circulaire informeert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de bestuursorganen van alle gemeenten over de wijzigingen.

Modelaanpak basisnormen integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen

Er is een tweede druk uitgebracht van de Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen. Deze versie is een actualisering van de eerste versie die dateert van april 2011.

Circulaire voor rijksambtenaren die ingaat op ongewenste privécontacten

Naar aanleiding van conclusies uit de 'Evaluatie klokkenluiderregelingen publieke sector' zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de voorbeeldregeling 'Melding Vermoeden Misstand'.

Bundeling van arbowetgeving die relevant is voor het voeren van beleid ten aanzien ongewenste omgangsvormen.

In deze regeling vindt u de procedure die gevolgd dient te worden bij een melding van (een vermoeden van) een misstand bij Rijk en Politie.

Op initiatief van de vier grote gemeenten is besloten tot een bundeling via een landelijke Klachtencommissie voor klachten over seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld.

Hier vindt u de wet Veiligheidsonderzoek met daarin houdende regels voor het verrichten van veiligheidsonderzoeken

Hier vindt u de wet Veiligheidsonderzoek met daarin houdende regels voor het verrichten van veiligheidsonderzoeken