Rapporten AEF en Regioplan: impact decentralisaties op gemeentelijk personeel

Wat betekenen de decentralisaties in het sociaal domein voor medewerkers van gemeenten? Hoe verandert hun rol in de dagelijkse praktijk? Deze vragen komen aan de orde in twee recente onderzoeksrapporten die in opdracht van het ministerie van BZK zijn gemaakt.

Wat betekenen de decentralisaties in het sociaal domein voor medewerkers van gemeenten? Hoe verandert hun rol in de dagelijkse praktijk? En, hoe vertalen gemeenten deze veranderingen naar het HR management in hun organisatie? Deze vragen komen aan de orde in twee recente onderzoeksrapporten die in opdracht van het ministerie van BZK zijn gemaakt. Het rapport ‘Werk in uitvoering. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten’ van Regioplan, zoomt in op het aspect van gemeentelijk human resource management in relatie tot de nieuwe rollen van medewerkers. Het rapport ‘Het verschil maken. Een verkenning naar de effecten van de decentralisaties op de interactie tussen burger en overheid’ van AEF, gaat meer specifiek in op nieuwe vormen van directe interactie tussen burgers en overheid en wat dat betekent voor medewerkers van (en namens) gemeenten. Daarbij krijgen in het bijzonder de thema’s communicatie, integriteit en risico’s op agressie en geweld de aandacht.

Download

Werk in uitvoering
De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

Het verschil maken
Een verkenning naar de effecten van de decentralisaties op de interactie tussen burger en overheid’

Het verschil maken. Casusbladen
Interactie overheid-burger in het sociaal domein