Organiseren van integriteit

Een onderzoek naar de praktische uitvoering integriteitsbeleid van de stadsdelen gemeente Amsterdam.

 

 

Een onderzoek naar de praktische uitvoering integriteitsbeleid van de stadsdelen gemeente Amsterdam.

Er is in de laatste jaren wel een aantal onderzoeken, inventarisaties en metingen verricht naar het thema integriteit binnen de lokale overheden. Echter, de aandacht voor integriteit is vrijwel altijd negatief; regelmatig verschijnen er berichten in het nieuws over ambtelijke en bestuurlijke uitglijders in de publieke sector. Een gemis binnen de onderzoeken naar integriteit is een onderzoek naar de organisatie van de integriteitsfunctie; hoe wordt integriteit in de publieke sector vormgegeven, gecoördineerd en verankerd door verschillende afdelingen en functionarissen. In deze lacune wil deze studie voorzien door middel van een onderzoek naar de praktische uitvoering van het integriteitsbeleid van de stadsdelen van de gemeente Amsterdam, de meest actieve stad met betrekking tot integriteitsbeleid.

In deze studie wordt enerzijds gekeken naar de uitgebreidheid van het integriteitsbeleid in de stadsdelen van Amsterdam. Onderdelen waarnaar gekeken wordt, zijn het beleid in de vorm van een gedragscode en regels, het hebben van een integriteitsfunctionaris en vooral de rol van de integriteitsfunctionaris in de praktijk, trainingen en de mate waarin leidinggevenden steun geven aan het integriteitsbeleid. Anderzijds zal er gekeken worden naar de invloed van voornoemde punten op de kennis en het gedrag van de medewerkers.

Uit het onderzoek komen een aantal variabelen naar voren die een positieve invloed hebben op kennis van het integriteitsbeleid van medewerkers en integer gedrag. In lijn der verwachtingen heeft uitvoerigheid van de organisatie van het integriteitsbeleid een behoorlijk grote positieve invloed op de kennis van het integriteitsbeleid en de mate waarin medewerkers zich integer (zeggen te) gedragen. Daarnaast is er uit de analyse van de onderzoeksresultaten naar voren gekomen dat de steun van leidinggevenden aan het integriteitsbeleid geen significante positieve invloed heeft op de kennis van het integriteitsbeleid of op integer gedrag van medewerkers. Dit is opmerkelijk aangezien het belang van leidinggevenden die het goede voorbeeld geven zowel nationaal als internationaal wordt onderschreven.
Naast het onderzoek naar de mogelijke invloed van de twee primaire onafhankelijke variabelen uit het conceptuele model is de mogelijke invloed van enkele algemene variabelen getoetst. Daaruit bleek dat vier variabelen een positieve invloed hebben op kennis van het integriteitsbeleid van medewerkers of op integer gedrag. Het feit dat respondenten de training Morele oordeelsvorming hebben gevolgd blijkt de allersterkste invloed te hebben op zowel kennis als gedrag. Respondenten met een leidinggevende functie hebben significant hogere scores op kennis en gedrag dan andere medewerkers. Daarnaast heeft het aantal jaren dat een respondent in functie is en het stadsdeel waar een respondent werkzaam is invloed, maar alleen op kennis van het integriteitsbeleid.

Download de scriptie 'Organiseren van integriteit', een onderzoek naar de praktische uitvoering integriteitsbeleid van de stadsdelen gemeente Amsterdam.

Auteur: Cecilia van der Pol