Voorbeeldrol

Het had appellant duidelijk kunnen zijn dat het opnieuw vertonen van agressief gedrag, zeker het toepassen van onnodig geweld jegens een aan zijn zorg toevertrouwde jongere, ontoelaatbaar was.

Ontslag wegens plichtsverzuim. Gelet op de aard en ernst van de verweten gedragingen is de Raad, anders dan de rechtbank, van oordeel dat de opgelegde disciplinaire straf niet onevenredig is.

Strafontslag leidinggevende afvaldepot. Gezien de aard en de ernst van de verwijtbaarheid van de gedragingen van verzoeker is de voorzieningenrechter van oordeel dat de opgelegde sanctie van disciplinair strafontslag niet onevenredig is aan het gepleegde plichtsverzuim.