Ongewenste contacten

Het verkrijgen van een gestolen iPhone, het zich geenszins kritisch opstellen ten aanzien van de herkomst van deze iPhone en de persoon van wie de iPhone is verkregen, alsmede het bij deze persoon op een later tijdstip navraag doen naar iPhones teneinde er nog een te verkrijgen valt naar het oordeel van de rechtbank aan te merken als plichtsverzuim.

In hoger beroep is uitsluitend nog in geschil of de rechtbank terecht het voorwaardelijk strafontslag heeft vernietigd.

Een medewerkster van de penitentiaire inrichting (PI) Heerhugowaard Alkmaar heeft een relatie met een ex-gedetineerde. Bevoegd gezag besluit na melding, en bevestiging uit het onderzoek van de relatie, tot strafontslag op grond van ernstig plichtsverzuim.

Appellant was werkzaam bij de politieregio Twente, laatst in de functie van basispolitiefunctionaris bij het cluster Noord-Oost Twente. De korpsbeheerder van de politieregio Twente (korpsbeheerder) heeft aan appellant met ingang van 1 november 2009 ontslag verleend wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor het door hem beklede ambt, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken.

Betrokkene was werkzaam als medior complexbeveiliger in de Penitentiaire Inrichting [PI.] (hierna ook: PI Amsterdam). In april 2005 heeft betrokkene, onder een aantal voorwaarden, toestemming gekregen voor het voeren van een eigen bedrijf in de beveiligingsbranche.

Bij besluit van 23 december 2009 heeft de werkgever wegens plichtsverzuim aan betrokkene met ingang van 1 januari 2010 de disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag opgelegd. Subsidiair heeft de werkgever ontslag verleend wegens ongeschiktheid en/of onbekwaamheid voor de verdere vervulling van zijn betrekking, anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken.

Verweerder heeft eiser de disciplinaire straf opgelegd van onvoorwaardelijk ontslag op grond van artikel 77, eerste lid, en onder j, van het Barp, en bepaald dat deze straf onmiddellijk ten uitvoer wordt gelegd.

De betrokken ambtenaar was sinds 1993 werkzaam bij de politieregio, laatstelijk als [naam functie] bij het Regionaal Service Centrum.

 

De betrokken ambtenaar was sinds oktober 1996 werkzaam bij een politieregio, laatstelijk als generalist in vaste dienst in de rang van hoofdagent bij het bureau.