Misbruik van bevoegdheden (overige)

Strafontslag. Plichtsverzuim. Om te voorkomen dat uitvoering zou moeten worden gegeven aan het derdenbeslag op het loon van collega V, heeft betrokkene onbevoegd, zonder appellant daarover op enig moment te informeren,

Een behandelingsfunctionaris van het Regionaal Toezicht Team bij de eenheid Belastingdienst Oost-Brabant wordt verweten zijn geheimhoudingsplicht te hebben geschonden door de inhoud van een intern memo per sms door te spelen aan een belastingplichtige, systemen oneigenlijk te hebben geraadpleegd en werkzaamheden -als het opstellen van aangiften- niet als nevenactiviteiten te hebben opgegeven.

Brigadier treft bij privébezoek vermoedelijk asbesthoudend materiaal aan en meldt dit.

De betrokken ambtenaar was werkzaam als [naam functie] bij de politieregio Hollands Midden.

Bij brief van 17 mei 2006 heeft Vestia Den Haag Scheveningen (hierna: Vestia) zich bij de leidinggevende van de betrokken ambtenaar beklaagd naar aanleiding van contacten die betrokkene in de maanden maart tot en met mei 2006 heeft gelegd en onderhouden met Vestia over het huren van één of meer bij Vestia in eigendom zijnde parkeervakken.