Werkverzuim

Strafontslag. Nevenwerkzaamheden. De door appellant ingebrachte brief van zijn huisarts en het gespreksverslag van de stafarts geven wellicht enige verklaring voor het gedrag van appellant, maar bevatten geen enkel aanknopingspunt dat het plichtsverzuim hem niet kan worden toegerekend in de hiervoor bedoelde zin.

Oplegging disciplinaire straf. Indeling in een salarisschaal waarvoor een lager maximumsalaris geldt. Plaatsing in een niet-leidinggevende functie. Regeling over de toelage onregelmatige dienst.

Eiseres betwist de feiten niet en betwist evenmin dat deze gedragingen ernstig plichtsverzuim opleveren. De rechtbank is met verweerder van oordeel dat niet is gebleken van een verminderde toerekenbaarheid van de verweten gedragingen.

Betrokkene heeft zijn gedrag op het gebied van omgangsvormen en ongeoorloofde afwezigheid ondanks herhaaldelijk daarop te zijn gewezen, niet bijgesteld. Over zijn ongeoorloofde afwezigheid heeft betrokkene zelfs doelbewust gelogen, en hij was kort daarop opnieuw ongeoorloofd afwezig.

Strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim omdat namens appellant uiteenlopende verklaringen zijn gegeven over de reden van zijn afwezigheid in

Disciplinaire straf van een schriftelijke berisping wegens plichtsverzuim bestaande een e-mail, verzonden via “allen beantwoorden”, met kritiek op het management, waarmee een negatieve sfeer is gecreëerd.

Het strafontslag is gelet op het eerdere plichtsverzuim en de drie als gevolg daarvan opgelegde disciplinaire maatregelen alsmede de geuite waarschuwingen niet onevenredig aan het gepleegde plichtsverzuim.

militair ambtenarenrecht Toetsingskader bij ontslag wegens wangedrag. Verweerder heeft eiser ontslag verleend wegens wangedrag, bestaande uit het toepassen van offensief geweld jegens een arrestant die geboeid op zijn buik op de grond lag en het niet gelijk melding maken van het toegepaste geweld. Incident is vastgelegd op camerabeelden.

Een gemeentemedewerker subsidies bij de afdeling Welzijn en lid van de ondernemingsraad blijkt tijdens werktijd vooral veel privézaken te hebben gedaan (zoals de sportschool bezoeken en privégebruik van de zakelijke telefoon).

Een medewerker van Stadstoezicht Amsterdam is in 2008 voorwaardelijk strafontslag verleend in verband met het onder werktijd slapen in uniform in de dienstauto langs de openbare weg.