Vertrouwelijke informatie

Afwijzing verzoek voorlopige voorziening. Strafontslag. De conclusie van de rechtbank, dat hetgeen betrokkene wordt verweten in ieder geval niet de zwaarste straf van onvoorwaardelijk ontslag rechtvaardigt, komt de voorzieningenrechter niet onbegrijpelijk voor.

Onvoorwaardelijk ontslag. De rechtbank heeft haar oordeel over de vraag, of de overtuiging is verkregen dat er sprake is van plichtsverzuim mede mogen baseren op de uitspraak van de rechter in de strafzaak.

Ernstig plichtsverzuim. De plaatsing in een andere functie binnen de gemeente voor onbepaalde tijd is, gelet op het niet zorgvuldig omgaan met informatie die eiser uit hoofde van zijn functie heeft verkregen (doorzenden van vertrouwelijke rapportage via email aan derden), gerechtvaardigd.

Een senior juridisch medewerker Belastingen bij de gemeente Rijswijk heeft buitensporig veel kadastrale en hypothecaire gegevens geraadpleegd.

Een juridisch adviseur van de gemeente Best heeft op verzoek van een collega vertrouwelijke brieven van de advocaat van de gemeente inzake een schadeclaim, gekopieerd en verstrekt aan haar collega’s en gemaild naar haar privé e-mailadres.

Een teamleider beveiliging bij de PI Rijnmond heeft naar aanleiding van een sollicitatiegesprek, maar voorafgaand aan de officiële mededeling, de sollicitant gebeld om te vertellen dat ze is aangenomen.

Een concerncontroller van de gemeente Midden-Delfland heeft in een privé e-mail de gevolgen van de meicirculaire willen zenden aan een gemeenteraadslid, echter deze e-mail kwam bij de griffier van de gemeenteraad terecht.

Een behandelingsfunctionaris van het Regionaal Toezicht Team bij de eenheid Belastingdienst Oost-Brabant wordt verweten zijn geheimhoudingsplicht te hebben geschonden door de inhoud van een intern memo per sms door te spelen aan een belastingplichtige, systemen oneigenlijk te hebben geraadpleegd en werkzaamheden -als het opstellen van aangiften- niet als nevenactiviteiten te hebben opgegeven.

Betrokkene was sinds 1977 werkzaam bij de gemeente Amsterdam, laatst als medewerker Technisch Beheer bij de dienst Advies en Beheer van de gemeente Amsterdam. Daarnaast was hij vanaf 1991 vrijwillig politieambtenaar bij de politieregio Amsterdam-Amstelland, laatst in de rang van [naam rang].