Lekken van informatie

Onvoorwaardelijk ontslag. De rechtbank heeft haar oordeel over de vraag, of de overtuiging is verkregen dat er sprake is van plichtsverzuim mede mogen baseren op de uitspraak van de rechter in de strafzaak.

Ernstig plichtsverzuim. De plaatsing in een andere functie binnen de gemeente voor onbepaalde tijd is, gelet op het niet zorgvuldig omgaan met informatie die eiser uit hoofde van zijn functie heeft verkregen (doorzenden van vertrouwelijke rapportage via email aan derden), gerechtvaardigd.

Een medewerker van de belastingdienst heeft (onder meer) de geheimhoudingsplicht geschonden door de inhoud van een interne memo per sms door te spelen aan een belastingplichtige.

Een juridisch adviseur van de gemeente Best heeft op verzoek van een collega vertrouwelijke brieven van de advocaat van de gemeente inzake een schadeclaim, gekopieerd en verstrekt aan haar collega’s en gemaild naar haar privé e-mailadres.

Een medewerker van de tactische recherche Brabant-Zuid-Oost heeft een gegevensdrager onder zich gehouden.

Een concerncontroller van de gemeente Midden-Delfland heeft in een privé e-mail de gevolgen van de meicirculaire willen zenden aan een gemeenteraadslid, echter deze e-mail kwam bij de griffier van de gemeenteraad terecht.

Appellant was werkzaam bij de politieregio Twente, laatst in de functie van basispolitiefunctionaris bij het cluster Noord-Oost Twente. De korpsbeheerder van de politieregio Twente (korpsbeheerder) heeft aan appellant met ingang van 1 november 2009 ontslag verleend wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor het door hem beklede ambt, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken.

Betrokkene was vanaf december 1985 werkzaam bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Hij was betrokken bij de aanbesteding van de vervanging van het Voice Communication System (VCS) van LVNL. Op 13 februari 2009 is de inkoopfunctionaris van LVNL, de heer J, gebeld door de heer H, directeur van aanbieder R&S. H meldde J dat een medewerker van R&S, de heer D, een anoniem stuk had ontvangen met vergelijkende gegevens over het aanbod van R&S en de aanbiedingen van twee van haar mededingers.

Appellante (eiser) was sinds januari 2007 werkzaam bij de politieregio Midden en West Brabant, district Tilburg.

In het kader van een onderzoek door de Rijksrecherche naar het verdwijnen van een in een politiebureau in Tilburg opgeslagen partij drugs is appellante op 4 maart 2008 aangehouden en in verzekering gesteld.