Diefstal en verduisterin

Strafontslag wegens plichtsverzuim. Het in contanten innen van verkeersboetes, zonder een kwitantie te overhandigen.

burgerambtenaar marine, wegnemen goederen, strafontslag niet onevenredig, geen beroep op 'ritselcultuur''.

Strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim zonder opzegtermijn. Anders dan appellante betoogt, kan de opgelegde straf niet worden aangemerkt als onevenredig aan de aard en de ernst van het vastgestelde plichtsverzuim.

Strafontslag. Anders dan appellant betoogt, kan de opgelegde straf van ontslag niet als onevenredig aan de aard en ernst van het vastgestelde plichtsverzuim worden aangemerkt.

De aard van de functie van appellante en de ernst van het gepleegde plichtsverzuim rechtvaardigen de zwaarste straf van onvoorwaardelijk ontslag.

Appellant had een inkoopfunctie en was uit dien hoofde bevoegd om artikelen aan te schaffen. Hij heeft gehandeld in strijd met de eisen van integriteit en daardoor het in hem te stellen vertrouwen onherstelbaar heeft geschonden.

Gemeente-ambtenaar heeft zich schuldig gemaakt aan het niet in de kas verwerken en verduisteren van betalingen ten behoeve van rijbewijsaanvragen dan wel aan het om niet verstrekken van rijbewijzen.

Poging meenemen printer. Bij het opleggen van de disciplinaire straf heeft verweerder mogen betrekken dat verzoeker op diverse cruciale momenten verkeerde keuzes heeft gemaakt en foute beslissingen heeft genomen.

Strafontslag leidinggevende afvaldepot. Gezien de aard en de ernst van de verwijtbaarheid van de gedragingen van verzoeker is de voorzieningenrechter van oordeel dat de opgelegde sanctie van disciplinair strafontslag niet onevenredig is aan het gepleegde plichtsverzuim.

Een medewerker repro van het UMC Groningen is verdacht van het verduisteren van middelen bij de contante verrekening van zijn werkzaamheden.