Jurisprudentie

Een politieman had twee tweets op Twitter geplaatst die verwijzen naar een lopend politieonderzoek inzake de verdenking van een gepleegd zedendelict.

Een leidinggevende bij een onderdeel van een facilitaire dienst van een gemeente, had de dienstauto voor privé gebruikt en onder werktijd voor privé gesurft op de dienst laptop.

Ontbinding op grond ernstig verwijtbaar handelen werkgever (onterecht cameratoezicht en onterechte schorsing), transitievergoeding € 16.000,-- en billijke vergoeding € 48.000,-- na 20 jaar dienstverband.

Disciplinaire straf van ontslag. Het handelen van klager kan als ernstig plichtsverzuim worden aangemerkt.

Aan een leerkracht, die een voorbeeldfunctie vervult, mogen zeker waar om het verdovende middelen gaat, hoge eisen mogen worden gesteld wat integriteit betreft.

Disciplinair strafontslag wegens plichtsverzuim bestaande uit het ontvreemden van rijkseigendommen, zoals onder andere plastic zakjes, zeep, kruipolie, bussen lak, afwasborstels.

Bij de beantwoording van de vraag of de straf van ontslag onevenredig is aan de aard en ernst van het plichtsverzuim komt zwaarwegende betekenis toe aan het feit dat appellant ondanks zijn hersteldverklaring zonder geldige reden geen gehoor heeft gegeven aan de oproep om per 8 juni 2010 het werk te hervatten.

Geen (voltooide) diefstal uit snoepautomaat, wel poging.

De rechtbank overweegt voorts dat niet kan worden gezegd dat het ontslag onevenredig is. Het betoog van eiser dat het verweten gedrag vrij beperkt is in omvang en niet zo ernstig is dat dit ontslag wegens wangedrag rechtvaardigt, en bovendien aan andere medewerkers die soortgelijke handelingen hebben verricht geen ontslag is verleend vanwege het uitblijven van het gevolg, kan niet slagen.

Ontslag wangedrag. Diefstal snoepautomaat. Beleid verweerder toegesneden op gedragingen medewerkers KMar is redelijke beleidsbepaling.