Jaarboek 2014

Download het Jaarboek Integriteit 2014 (pdf)

Download het Jaarboek 2014 Integriteit (ePub)

Overzicht artikelen

Het integriteitsnetwerk: een introductie op actoren en hun rollen
Alain Hoekstra en Edgar Karssing
Het integriteitsnetwerk staat in het Jaarboek Integriteit 2014 centraal. Het netwerk voorkomt dat integriteitsfunctionarissen er alleen voor komen te staan, maakt verantwoordelijkheden inzichtelijk, versterkt het beleid, draagt bij aan de implementatie daarvan en voorziet in een manier om de zorg voor integriteit duurzaam in de gehele organisatie te verankeren. De integriteitsfunctionaris moet hierin primair een coördinerende rol vervullen. Het is zijn taak om te komen tot afstemming tussen alle actoren en te zorgen voor samenhang in het integrale integriteitsbeleid.

Download Het integriteitsnetwerk: een introductie op actoren en hun rollen (pdf)

‘Dat komt bij ons toch niet voor!?’
Gabriëlle Boon en Joyce Rust

In hoofdstuk 2 beschrijven Gabriëlle Boon en Joyce Rust een project waarmee zij in de gemeente Den Haag met een groot aantal partijen ongewenste omgangsvormen voor het voetlicht hebben gebracht. Hoe agendeer je een onderwerp waarover weinig bekend is, juist omdat er weinig over wordt gepraat? Hoe kun je toewerken naar een breed gedragen beleidsplan met concrete aanbevelingen? De auteurs beschrijven de verschillende fases in het project zo nauwgezet mogelijk. Hierdoor krijgen we inzicht in toevalligheden, succesfactoren en valkuilen.

Download ‘Dat komt bij ons toch niet voor!?' (pdf)

‘Tien minimale voorvallen vormen samen een flinke trend’
In gesprek met Cyndi Klap

Jitse Talsma en Marc de Droog

De facilitaire dienstverlening speelt een ondersteunende, maar niettemin onmisbare rol voor elke organisatie. Waar ligt de verbinding tussen deze diensten en integriteit? Jitse Talsma en Marc de Droog gaan in hoofdstuk 3 in gesprek met Cyndi Klap, als facilitair manager verantwoordelijk voor zes UWV-panden in Nederland. De conclusie? De facilitaire dienst is verbonden met de hele organisatie, en spannen zich in voor de veiligheid, klanttevredenheid en gastvrijheid in de panden.

Download ‘Tien minimale voorvallen vormen samen een flinke trend"(pdf)

HRM- en integriteitsbeleid in de (semi-)publieke sector
Pim van der Pol en Bram Steijn

In hoofdstuk 4 laten Pim van der Pol en Bram Steijn zien waarom het voor het bevorderen van een op integer handelen gerichte cultuur binnen organisaties, van groot belang is dat het HRM beleid daaraan een strategische bijdrage levert. Want HRM is bij uitstek het domein waarin de competenties, de attitudes en het gedrag van organisatiemedewerkers worden uitgelijnd met de doelstellingen en met de kernwaarden van de organisatie. HRM helpt om van de organisatie een eenheid te maken.

Download HRM- en integriteitsbeleid in de (semi-)publieke sector (pdf)

‘In ieder rekenkamerrapport de vraag naar integriteit stellen’
In gesprek met Petra Habets

Marc de Droog en Jitse Talsma

Elke Nederlandse gemeente moet sinds 2006 over een rekenkamer of een rekenkamercommissie beschikken. Voor provincies geldt dit sinds 2007, waterschappen hebben de keuze of ze een rekenkamer willen. Marc de Droog en Jitse Talsma gaan in hoofdstuk 5 in gesprek met Petra Habets, voorzitter van de rekenkamers van Zwijndrecht en Blaricum-Eemnes-Laren. Habets legt eerst uit wat rekenkamers doen. Vervolgens wordt tijdens het gesprek wordt steeds duidelijker dat rekenkamers een belangrijke partner kunnen zijn van integriteitsfunctionarissen.

Download ‘In ieder rekenkamerrapport de vraag naar integriteit stellen' (pdf)

Integriteit bij inkoop en aanbestedingen
Peter Reimer

Peter Reimer bespreekt integriteit bij inkoop en aanbestedingen. Hij bespreekt de hoofdlijnen van de OESO 'Principles for Enhancing Integrity in Public Procurement'. Wat kan de integriteitsfunctionaris hiermee? Hij of zij kan met alle afdelingen die betrokken zijn bij een overheidsopdracht voor diensten, leveringen of werken, nagaan of bekend zijn met de richtlijnen voor integriteit bij de inkoop en ze ondersteunen bij het werken volgens deze richtlijnen.

Download Integriteit bij inkoop en aanbestedingen (pdf)

‘Medewerkers handelen soms niet-integer om hun werkproces te vergemakkelijken’
In gesprek met Jan Renshof

Jitse Talsma en Marc de Droog

Waar ligt de verbinding tussen beveiliging en integriteit? Jitse Talsma en Marc de Droog gaan in hoofdstuk 7 in gesprek met Jan Renshof. Hij is hoofd van een samenwerkingsverband van de ministeries van OCW, SZW en Financiën, dat zich richt op een integrale aanpak van veiligheid, integriteit en crisismanagement (VIC). Het gedrag van medewerkers is cruciaal voor de integrale veiligheid, stelt Renshof. 'Je komt telkens weer uit op regels, kaders en afspraken, die nageleefd moeten worden. Je komt dus uit bij mensen.'

Download ‘Medewerkers handelen soms niet-integer om hun werkproces te vergemakkelijken"(pdf)

De ondernemingsraad en integriteit
Steven Jellinghaus

Welke positie kan de ondernemingsraad bij integriteitsvraagstukken innemen? In hoofdstuk 8 gaat Steven Jellinghaus op zoek naar een antwoord op deze vraag. Hij laat zien dat er geen vast recept is voor hoe de ondernemingsraad met integriteitsvraagstukken en integriteitsbeleid zou moeten omgaan. De wetgever heeft het integriteitsbeleid ook niet expliciet als taak bij de ondernemingsraad neergelegd. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat het vaststellen van integriteitsbeleid op onderdelen instemmingsplichtig is.

Download De ondernemingsraad en integriteit (pdf)

‘Cruciaal is wat je doet, niet wat je zegt.’
In gesprek met Ton Roerig

Marc de Droog en Jitse Talsma

Wethouders staan aan het roer van gemeentelijke organisaties. Wat kunnen zij voor het integriteitsbeleid betekenen? Marc de Droog en Jitse Talsma gaan in hoofdstuk 9 in gesprek met Ton Roerig. Hij constateert dat de belangstelling voor integriteit nog steeds toeneemt. Tevens signaleert hij dat integriteit geen afgebakend beleidsveld is. 'Integriteit is feitelijk geen portefeuille. En P&O, waar integriteit vaak onder valt, is niet echt een gewilde portefeuille, eerder een restportefeuille.

Download ‘Cruciaal is wat je doet, niet wat je zegt.'(pdf)

De integriteitscoördinator: spil van interne én externe samenwerking
Jitse Talsma en Alain Hoekstra

Jitse Talsma en Alain Hoekstra bespreken in hoofdstuk 10 de integriteitscoördinator als spil van interne én externe samenwerking. Voor het welslagen van het integriteitsbeleid is deze coördinerende rol cruciaal. Door het interne netwerk te versterken met externe netwerken optimaliseert de integriteitsfunctionaris het integriteitsmanagementsysteem in zijn organisatie. Daarom behandelen Talsma en Hoekstra vier verschillende vormen van externe samenwerking.

Download De integriteitscoördinator: spil van interne én externe samenwerking (pdf)

‘Op diplomatieke wijze brutale vragen stellen’
In gesprek met Ernst Kastelein

Sacha Spoor en Edgar Karssing

Ernst Kastelein heeft in 2013 de Ien Dales Award gewonnen. Hij is werkzaam als integriteitsadviseur bij de Koninklijke Marechaussee. In hoofdstuk 10 gaan Sacha Spoor en Edgar Karssing in gesprek met hem. Zijn droom is dat in 2018 integriteit binnen het openbaar bestuur breder wordt beschouwd. ‘Het gaat naast het voorkomen, zorgvuldig afhandelen en het leren van schendingen vooral over het beschermen en stimuleren van de goedwillende medewerker. Het gaat om het maken van de (moreel) juiste keuze.'

Download ‘Op diplomatieke wijze brutale vragen stellen'(pdf)

Bestellen

Het Jaarboek is gratis te bestellen voor (semi-)overheidspersoneel (oplage is beperkt) door een mail te sturen met uw naam, functie en zakelijke adresgegevens naar info@integriteitoverheid.nl