Jaarboek 2012

Download hier het Jaarboek Integriteit 2012

Overzicht artikelen

Dales had gelijk én ongelijk
Roel Nieuwenkamp m.m.v. Jan Willem Kradolfer
In haar toespraak (‘een beetje integer kan niet’) had Dales zeker gelijk met haar oproep tot permanente waakzaamheid voor een toenemend risico op systematische corrumpering. Hoewel Nieuwenkamp zelf geen bewijzen ziet van een hoger risico op systematische corrumpering, laat hij met een illustratief historisch uitstapje zien dat dit risico nooit mag worden onderschat: terugval is mogelijk.
Download 'Dales had gelijk én ongelijk'

Naar een systeemgerichte benadering van integriteit
Willeke Slingerland
Het nationaal integriteitssysteem (NIS) van 25 Europese landen, wordt periodiek door Transparency Internationa (TI)l tegen het licht gehouden. Nederland heeft een relatief sterk NIS. Wel is er sprake van achterstallig onderhoud. Slingerland gaat in op de aanbevelingen die TI Nederland voor Nederland heeft geformuleerd.
Download 'Naar een systeemgerichte benadering van integriteit

De integriteit van organisaties: 7 handvatten uit de sociaalpsychologie
Muel Kaptein
Waarom gaan zelfs oprechte, gewetensvolle, integere, welwillende intelligente ambtenaren, bestuurders en politici weleens de mist in? Muel benoemt zeven organisatiefactoren die het gedrag van mensen verklaren en biedt daarmee stevige handvatten om het gedrag van mensen te kunnen begrijpen. Om het vervolgens te kunnen beïnvloeden, volgen en beoordelen.
Download 'De integriteit van organisaties: 7 handvatten uit de sociaalpsychologie'

Integriteit borgen: Bureaucratische rompslomp of noodzakelijke voorwaarde?
Alain Hoekstra
Nederland heeft een relatief sterk nationaal integriteitssysteem. Hoekstra betoogt op heldere wijze dat integriteit vandaag de dag binnen individuele overheidsorganisaties nog steeds niet duurzaam is geborgd. Hoekstra biedt praktische oplossingen en laat zien welke stappen organisaties zelf kunnen zetten om het integriteitsbeleid duurzamer te verankeren.
Download 'Integriteit borgen: Bureaucratische rompslomp of noodzakelijke voorwaarde?'

Melden binnen de Nederlandse overheid
Gjalt de Graaf
De Graaf constateert dat integriteitsschendingen schadelijk zijn en dat ze zich meer dan sporadisch voordoen in het Nederlands openbaar bestuur. De Graaf bekijkt – op basis van de internationale literatuur – het melden van misstanden: hoe vaak komt dat voor, waarom wordt er (niet) gemeld, hoe wordt in Nederland met melders omgegaan, wat kan worden verbeterd? De Graaf formuleert enkele aanbevelingen om de bescherming van melders te vergroten; ook geeft hij aan dat goed integriteitsbeleid de meldingsbereidheid kan vergroten.
Download 'Melden binnen de Nederlandse overheid'

‘Aan nazorg doen we niet’
Richard Hald en Ed Fenne
Hald en Fenne beschrijven hoe een organisatie met vertrouwen een melding en het eventuele daarop volgende onderzoek in behandeling kan nemen. Een belangrijk trefwoord is voorbereiding. Fenne en Hald hebben nadrukkelijk aandacht voor de zorgplicht van organisaties voor alle betrokkenen en bieden met een zorginstrument een concreet handvat voor deze (na)zorg.
Download 'Aan nazorg doen we niet'

De rol van de middenmanager in het integriteitsbeleid
Sacha Spoor en Esther Sinnema
Spoor en Sinnema beschrijven de sleutel om integriteit een natuurlijke en permanente in de organisatie te geven. Die sleutel ligt voor een belangrijk deel bij het middenmanagement. Het zijn vooral de middenmanagers, de direct-leidinggevenden, die medewerkers direct kunnen ondersteunen en stimuleren om integer hun werk te doen. Spoor en Sinnema benoemen diverse manieren en momenten waarop middenmanagers hun belangrijke taak kunnen vormgeven.
Download 'De rol van de middenmanager in het integriteitsbeleid'

Durf moedig te zijn: Enkele be-moed-igende oefeningen
Edgar Karssing en Marijn Zweegers
Karssing en Zweegers stellen dat dilemmatrainingen en bewustwordingssessies vaak een belangrijk aspect van integriteit laten liggen. Moreel nadenken is in hun optiek niet genoeg, je moet je oordeel ook in handelen omzetten. Daar is moed voor nodig. Karssing en Zweegers bespreken drie be-moed-igende oefeningen die ambtenaren helpen nee te zeggen, lastige kwesties aan de kaak te stellen en gevoelige zaken te agenderen.
Download 'Durf moedig te zijn: Enkele be-moed-igende oefeningen'

Bestellen

Het Jaarboek is gratis te bestellen voor (semi-)overheidspersoneel (oplage is beperkt) door een mail te sturen met uw naam, functie en zakelijke adresgegevens
naar info@integriteitoverheid.nl.