Jaarboek 2010

Download het Jaarboek Integriteit 2010

Overzicht artikelen

Terugblik bij een jubileum dat iedereen vergeten is
Ron Niessen
Niessen de Ien Dales hoogleraar, kijkt in 2017 terug op de komende jaren bij het vergeten jubileum van de toespraak van Ien Dales. Hij ziet een veenbrand woeden en roept op tot waakzaamheid: wakker blijven!
Download 'Terugblik bij een jubileum dat iedereen vergeten is'

‘Alles wat je doet moet het daglicht kunnen verdragen’
Interview met Andrée van Es
Van Es, directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft aan dat Nederland ergens in de top tien staat wanneer je het integriteitsbeleidvergelijkt met dat van andere landen. Van Es stelt ook dat we maar pas halverwege zijn wanneer we de ontwikkeling van het integriteitsbeleid lokaliseren op een denkbeeldige lijn tussen begin- en eindpunt. Integriteit zal onder haar zeggenschap zal het integriteitsbeleid altijd aandacht krijgen, zo laat zij duidelijk merken.
Download 'Alles wat je doet moet het daglicht kunnen verdragen'

Bestuurlijke integriteit vandaag
Hans van den Heuvel en Leo Huberts
Van den Heuvel en Huberts beschrijven de stand van zaken van de bestuurlijke integriteit anno 2009. Ze gaan in op de begrippen integriteit en integritisme en de ontwikkeling die het integriteitsbeleid heeft doorgemaakt. Van de Heuvel en Huberts gaan verder in op vraag hoe bestuurders en ambtenaren over integriteit en integriteitsschendingen oordelen. Tot slot werpen ze een blik in de toekomst.
Download 'Bestuurlijke integriteit vandaag'

Klokkenluidersregelingen: nuttig maar niet afdoende
Mark Bovens en Gerolf Pikker
In 2008 zijn de klokkenluidersregelingen op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geëvalueerd. Bovens en Pikker, de auteurs van het onderzoeksrapport, schetsen de hoofdlijnen en de bevindingen van dat onderzoek en trekken daar lessen uit voor integriteitsfunctionarissen en de wetgever.
Download 'Klokkersluidersregeling: nuttig maar niet afdoende'

Klokkenluidersregelingen nuttig maar niet afdoende: een reactie
Alex Belling
Belling heeft binnen het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meegewerkt aan de totstandkoming van de klokkenluidersregeling voor Rijk en Politie. Hij geeft een reactie op het evaluatierapport van Bovens en Pikker uit 2008 dat in gaat op de werking van die regeling, in het bijzonder op welke wijze de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met die aanbevelingen is omgegaan.
Download 'Klokkersluidersregeling: nuttig maar niet afdoende: een reactie'

‘Trouw zijn aan jezelf’
Interview met Alfred van Hall
Integriteit is voor Van Hall, dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aa veel meer dan de bonnetjes, suikerzakjes en skyboxen. Het is echter een moeilijk thema en lastig in woorden te vangen. Van Hall gebruikt de avocado als metafoor. Die heeft een harde kern en flexibel, zacht vruchtvlees. Je normen en waarden vormen je basis, je grondhouding, je principes: de harde pit. Dit is je kernwaarde, die overeind blijft als de druk in het politieke krachtenveld wordt opgevoerd.
Download 'Trouw zijn aan jezelf'

Integriteit als deugd
Paul van Tongeren en Marcel Becker
Van Tongeren en Becker, twee filosofen uit Nijmegen, zien de deugdethiek als een alternatieve benadering voor het verbinden van integriteit met regels en codes. Ze benoemen de vier kardinale deugden: moed, maat, rechtvaardigheid en verstandigheid. De integere ambtenaar of bestuurder is dan degene die verstandig, rechtvaardig, moedig en maatvol de dingen weet te doen die hem vanuit zijn taak te doen staan. En de deugdzame ambtenaar is niet deugdzaam omdat hij het goed heeft gedaan, maar omdat hij probeert nog beter te worden.
Download 'Integriteit als deugd'

Pensionado’s spreken zich uit
Interview met Alex Belling, John Dirks en Jur Teders
De functie integriteitsfunctionaris is relatief nieuw, maar de eerste gaan of zijn al met pensioen. Een goede reden om hen nog één keer aan de tand te voelen en te vragen welke wijze lessen zij hebben voor de toekomstige integriteitsfunctionaris. Aan het woord komen Jur Teders, Alex Belling, John Dirks.
Download 'Pensionado's spreken zich uit'

Integriteit 3.0 Naar een derde generatie integriteitsbeleid
Edgar Karssing en Sacha Spoor
Karssing en Spoor menen dat Nederland toe is aan de derde generatie integriteitsbeleid. Kort gezegd staat Integriteit 3.0 voor zorgvuldig, uitlegbaar en standvastig handelen. Integriteit wordt gekoppeld aan kwaliteit en effectiviteit van werken. Integriteit is niet langer een hygiënefactor. De nadruk ligt in hus visie op het managen vanuit vertrouwen, op kaders bieden en verantwoording vragen, op beroepstrots en organisatieleren.
Download 'Integriteit 3.0 Naar een derde generatie integriteitsbeleid'

High-trust en integriteit. Over nieuwe organisatievormen en hoe integriteit daarbinnen past
Tica Peeman
Peeman bekritiseert de Tayloriaanse bureaucratie en bespreekt de kenmerken van high trust organisaties. High trust organisaties hebben als grote gemene deler dat de medewerkers alle vertrouwen krijgen en dus veel ruimte om zelf invloed uit te oefenen en zelf over hun werk te beslissen. Peeman benoemt ‘de belangrijke en schone taak van de managers binnen de overheid voor de komende tijd. Zelf voorbeeld zijn, de cultuur en visie over integriteit uitdragen en daarin bovenal transparant zijn’.
Download 'High-trust en integriteit. Over nieuwe organisatievormen en hoe integriteit daarbinnen past'