Personeel beoordelen van medewerkers DNB

Integriteit is een van de kernwaarden van DNB. Jaarlijks worden medewerkers hierop beoordeeld door leidinggevenden. Er is gebleken dat medewerkers dit soms lastig vinden omdat ze integriteit als persoonlijke eigenschap zien. Wanneer ze erop beoordeeld werden voelde dat voor sommigen als een aanval op hun persoonlijkheid of een gebrek aan vertrouwen, terwijl DNB integriteit juist veel breder formuleert (=professionele verantwoordelijkheid). Ook hebben sommige leidinggevenden aangegeven het lastig te vinden te bepalen welke kaders zij moeten gebruiken voor een dergelijke beoordeling.
Dit was voor DNB aanleiding een methode te ontwikkelen om leidinggevenden richting en ondersteuning te geven bij het beoordelen op integriteit.
DNB - beoordelen op integriteit


Begin 2009 heeft het college van Zaanstad de commissie integriteit ingesteld. Vanaf dat moment is er structurele aandacht voor het ontwikkelen van beleid en de invoering ervan. Hierbij wordt de nadruk gelegd op professionaliteit en het voorkomen van incidenten. Met de aandacht is in Zaanstad het bewustzijn voor integriteitrisico’s gegroeid, zowel bij het bestuur als bij de ambtelijke organisatie. Integriteit is benoemd als een van de vijf pijlers van “Hoe Zaanstad Werkt”. Dit jaarverslag, waarin verantwoording wordt afgelegd over de inspanningen, is ook zelf een onderdeel van dit beleid. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting zoals opgenomen in de Ambtenarenwet om jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde integriteitbeleid en over de naleving van de gedragscode.

Jaarverslag Integriteit 2009 - 2010


Voortgangsrapportage gemeente Haarlemmermeer

De voortgangsrapportage Integriteitbeleid Haarlemmermeer 2009-2010 geeft u een overzicht van de resultaten van het gevoerde integriteitbeleid in onze organisatie. In 2006 is reeds de basis gelegd voor het integriteitbeleid. Dit beleid is in de jaren daarna doorontwikkeld en geëvalueerd en geactualiseerd. Het door ons gevoerde integriteitbeleid blijkt nu een stevige basis te zijn om ade­quaat te kunnen reageren op maatschappelijke ontwikkelingen. Een andere ontwikkeling is dat integriteit wordt gekoppeld aan kwaliteit en effectiviteit van werken. Het onderwerp is steeds meer een vanzelfsprekend onder­deel van het werkproces.

Voortgangsrapportage Integriteitbeleid Haarlemmermeer 2009-2010