Jaarverslag integriteit

De verplichting tot jaarlijkse verantwoording over het gevoerde integriteitsbeleid en de naleving van de gedragscode is vastgelegd in artikel 125quater van de Ambtenarenwet (AW). Naast artikel 125ter AW,  die gaat over goed werkgever- en ambtenaarschap, is deze bepaling de belangrijkste stuwende factor achter de ontwikkeling van integriteitsbeleid van organisaties. De invulling van de verantwoordingsverplichting kan per organisatie nogal verschillen. Binnen de gemeente Haarlemmermeer is dit op een goede en inspirerende manier vormgegeven.

Download het jaarverslag 2011 van de gemeente Haarlemmermeer

Download het jaarverslag 2012 van de gemeente Haarlemmermeer

Download het jaarverslag 2014 van de gemeente Haarlemmermeer