Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012

Binnen het openbaar bestuur is het integriteitsbeleid de afgelopen jaren op enkele punten achteruit gegaan. Bovendien wordt nog steeds niet voldaan aan alle wettelijke normen. De integriteitsbeleving is niet toegenomen maar gelijk gebleven. Van de ambtenaren vindt verder 41 procent dat hun leidinggevende een voorbeeldfunctie vervult voor integriteit terwijl 92 procent van de managers vindt dat ze dit doen. Dat zijn enkele resultaten uit de ‘Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012’ van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) van het CAOP uit Den Haag. Deze monitor is een landelijk kwantitatief onderzoek onder ambtenaren, politiek ambtsdragers, secretarissen en griffiers naar de integriteitsbeleving en het integriteitsbeleid binnen de overheid.

In het belang van diverse overheidssectoren, heeft BIOS -vanuit zijn rol als bovensectoraal kennis- en expertisecentrum op het gebied van integriteitsbevordering- het onderzoek gecoördineerd en uitgevoerd. De ‘I-monitor’ is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met de koepelorganisaties VNG, IPO en UvW.

Via onderstaande link vindt u de managementsamenvatting van het rapport, de volledige monitor en de bijbehorende tabellenboeken. In de ‘Statements’ vindt u conclusies en reacties van de betrokken partijen. Daarnaast is door BIOS een handelingsperspectief opgesteld, met integriteitsbevorderende maatregelen en initiatieven om de ambtelijke of bestuurlijke integriteit te verbeteren. In het menu ‘Pers’ leest u het persbericht en het laatste nieuws dat is gepubliceerd naar aanleiding van de monitor.

Managementsamenvatting >

Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012 >

Tabellenboeken >

Handelingsperspectief >

Statements van onderstaande partijen >

  1. Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).
  2. Een gemeenschappelijk statement door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Interprovincionaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), UvW namens de sector Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen.

Pers (persbericht en overige publiciteit) >

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de monitor integriteit openbaar bestuur'? Stuur een mail naar info@integriteitoverheid.nl of bel 070-376 5937.