Dag van de Integriteit 19 november 2009

Permanente waakzaamheid voor integriteit

Op 19 november, 'De dag van de Integriteit', heeft Andrée van Es, directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het 'Jaarboek Integriteit 2010' aan de congresdeelnemers aangeboden. De congresdag en het jaarboek zijn nieuwe jaarlijkse initiatieven van het nationale Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) van het CAOP in Den Haag. Beide initiatieven zijn bedoeld om het debat over de integere overheid te stimuleren en de onderlinge kennisdeling tussen overheidsorganisaties te versterken. Ook wil BIOS bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam integriteitsbeleid.
De eerste 'De dag van de Integriteit' vindt plaats in Utrecht.
Andrée van Es: 'Nederland is met zijn integriteitsbeleid een eind op streek. We behoren wat dat betreft tot de Top Tien van de wereld. Maar er is nog werk aan de winkel. Zo is de nieuwe klokkenluidersregeling die in 2010 van kracht wordt weer een belangrijke stap voorwaarts. Dat geldt ook voor het op te richten landelijk advies- en verwijspunt voor klokkenluiders bij markt en overheid. Maar bovenal moet iedereen zichzelf in de spiegel kunnen aankijken.' (Speech Andrée van Es)
Alain Hoekstra (hoofd BIOS):'De afgelopen vijf jaar hebben organisaties steeds vaker hun integriteitsbeleid sterker op orde. Toch is het glas eerder half leeg dan half vol. Ik vind vooral dat de rol van de integriteitsfunctionaris veel meer vorm moet krijgen. Deze functionaris is de verbindende factor tussen alle betrokken disciplines en adviseur van het management. Bij integriteitsbeleid moet je gewoon voor de volle honderd procent gaan.'

Jaarboek en Integriteitsdag

In het jaarboek staan meningen van deskundigen, wetenschappelijke inzichten en goede praktijkvoorbeelden. Aan het woord zijn onder andere Andrée van Es (DG, BZK), Prof. Mr. Ron Niessen (Bijzonder Hoogleraar Ien Dales Leerstoel, Prof.dr. Marc Bovens (Universiteit Utrecht), Prof. dr. Leo Huberts (Vrije Universiteit Amsterdam), Prof. dr. Ronald Jeurissen (Nyenrode) en drs. Lucas Lombaers (directeur Arbeidszaken Publieke Sector, BZK). De meeste experts leggen het accent op noodzakelijke veranderingen in de bedrijfscultuur. Daarnaast breken ze een lans voor het effectief inrichten van de integriteitsorganisatie. Ook komen de klokkenluidersregelingen aan bod. Waar hier een klokkenluider al snel geassocieerd wordt met klikken en oncollegiaal gedrag, zien Engelse organisaties steeds meer de voordelen van het leren van misstanden.
Op 'De dag van de Integriteit' zijn vooral gemeentesecretarissen, managers, beleidsmedewerkers en integriteitsfunctionarissen van onder andere het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, politie en onderwijs te vinden.