Wet- en regelgeving

In deze rubriek vindt u wet- en regelgeving die specifiek van belang is voor het onderwerp melden van misstanden.

Brochure registratie integriteitsschendingen openbaar bestuur en politie

Deze brochure bevat het landelijk model voor de Registratie integriteitsschendingen openbaar bestuur en politie, gezamenlijk ontwikkeld door vertegenwoordigers van de gemeenten, de provincies, de waterschappen, de politie en het Rijk. Lees meer

Besluit melden vermoeden misstand bij Rijk en Politie

In deze regeling vindt u de procedure die gevolgd dient te worden bij een melding van (een vermoeden van) een misstand bij Rijk en Politie. Lees meer

Procedureregeling melding misstand provincies

In deze regeling vindt u de procedure die gevolgd dient te worden bij een melding van (vermoeden op) een misstand bij een provincie. Lees meer

Model klokkenluidersregeling voor de sector waterschappen

In dit document vindt u de procedures die gevolgd worden indien er een melding van integriteitsschending gemaakt wordt bij een waterschap. Lees meer

Model klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011van de VNG en toelichting regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid

Gemeenten hebben vaak wel een klachtenregeling en een lokale of regionale klachtencommissie voor klachten over seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld. Maar bij deze klachtencommissies komen doorgaans zo weinig klachten binnen dat de commissieleden nauwelijks deskundigheid kunnen opbouwen. Op initiatief van de vier grote gemeenten is daarom besloten tot een bundeling via een landelijke Klachtencommissie. Lees meer

Gewijzigde voorbeeldregeling 'Melding Vermoeden Misstand'

Naar aanleiding van conclusies uit de 'Evaluatie klokkenluiderregelingen publieke sector' zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de voorbeeldregeling 'Melding Vermoeden Misstand'. Lees meer

Arbowetgeving met betrekking tot ongewenste omgangsvormen

Bundeling van Arbowetgeving die relevant is voor het voeren van beleid ten aanzien ongewenste omgangsvormen. Lees meer