Praktijkvoorbeelden

Statuut Regionale Vertrouwenspersoon Integriteit Zuid-Limburg

Het statuut van de Regionale Vertrouwenspersoon Integriteit Zuid-Limburg is in 2011 opgesteld en aan de deelnemende organisaties toegezonden. Het doel van dit statuut is het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de vertrouwenspersoon als onafhankelijk persoon. Lees meer

Brochure 'Integriteit, Wie wat waar'

Deze folder beschrijft hoe een melding in zijn werk gaat bij Rijkswaterstaat en geeft aan welke instanties of personen een rol spelen bij het integriteitstraject.
Download de brochure 'Integriteit, Wie wat waar'

Folder Integriteit, Haarlemmermeer

Deze folder geeft informatie over de taken van de vertrouwenspersonen en het meldpunt integriteit.
Download folder Integriteit, Haalemmermeer

Vacaturetekst voor vertrouwenspersoon gemeente Emmen

Een voorbeeld van een vacaturetekst voor het werven van een vertrouwenspersoon voor integriteitskwesties als ongewenste omgangsvormen.
Download de vacaturetekst voor vertrouwenspersoon gemeente Emmen

Besluit vertrouwenspersonen IND

Dit besluit regelt de positie en de taakstelling van de vertrouwenspersoon. In het besluit vertrouwenspersonen IND is aangegeven dat nadere uitwerking gegeven zal worden aan de taken en de werkwijze van vertrouwenspersonen, de te volgen selectie-, aanwijzings- en ontheffingsprocedure en de randvoorwaarden om een goed functioneren van vertrouwenspersonen te bevorderen. Deze richtlijnen omvatten de nadere uitwerking. Tevens wordt ter inleiding een en ander beschreven om een beeld te geven in welk licht de vertrouwenspersonen binnen de IND organisatie hun taken verrichten.
Download besluit vetrouwenspersonen IND 2007

Modelformulier ten behoeve van een melding vermoeden van een misstand/integriteitschending op grond van de meldprocedure

Dit modelformulier met toelichting is gemaakt om vertrouwenspersonen Integriteit behulpzaam te zijn ingeval een ambtenaar een melding doet van een vermoeden van een misstand/integriteitschending op grond van de interne meldprocedure (klokkenluidersregeling).
Download het meldingsformulier vermoeden van een misstand

Download de toelichting op het modelformulier ten behoeve van een melding

Download definities van typen integriteitsschendingen

Model jaarverslag vertrouwenspersonen integriteit

Modeljaarverslag die vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen kunnen gebruiken om verslag te doen van hun vertrouwenswerk.
Dit jaarverslag is overgenomen van de Gemeente Amsterdam en is door hen ter beschikking gesteld en door BIOS aangepast om bij andere organisaties te kunnen worden toegepast. De inleiding is geschreven door alleen Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector.
Download voorbeeld model jaarverslag vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen