Producten en diensten

Onderzoek integriteitsschendingen politieke ambtsdragers

Deze handreiking ondersteunt CdK’s, burgemeesters en voorzitters van het waterschap, griffiers, secretarissen en anderen die betrokken zijn bij het doen van onderzoek naar integriteitsschendingen van politieke ambtsdragers bij het inrichten en zorgvuldig uitvoeren van, of voeren van regie bij, integriteitsonderzoeken. De handreiking biedt praktische ondersteuning en hulpmiddelen voor het beoordelen van signalen, het uitvoeren van het feitenonderzoek en de behandeling van de resultaten van het onderzoek.

Onderzoek Integriteitsschendingen politieke ambtsdragers >


Integriteitswijzer voor politiek ambtsdragers

De integriteitswijzer biedt een helder overzicht van de wet- en regelgeving ten aanzien van de integriteit van politiek ambtsdragers. De integriteitswijzer biedt daarnaast inspiratie en doet aanbevelingen om het onderwerp regelmatig en op een boeiende manier op de agenda te kunnen houden.                

De integriteitswijzer heeft meerdere doelen. Ten eerste om u in één oogopslag een overzicht te bieden van de wet- en regelgeving ten aanzien van de integriteit van politieke ambtsdragers. De Integriteitswijzer vult met dit overzicht de recent tot stand gekomen handreiking van het ministerie van BZK voor politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen, aan. Ten tweede kan de Integriteitswijzer u helpen bij het op- of bijstellen van een eigen gedragscode voor uw politieke ambtsdragers en aanbevelingen om het onderwerp op de agenda en dus levend te houden.

Downloaden of bestellen
Hieronder kunt de Integriteitswijzer voor politiek ambtsdragers downloaden. Als u dit document wilt uitprinten kunt u dat het beste op A2-formaat papier laten printen of als (gratis) uitvouwbrochure bestellen via info@integriteitoverheid.nl.

Integriteitswijzer voor politiek ambtsdragers


Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen

U kunt ook de genoemde Handreiking voor politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen met modelgedragscode downloaden. De handreiking is gezamenlijk tot stand gekomen door VNG, IPO, UvW en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

De modelgedragscode in deze handreiking is per 9 maart 2015 vervallen en vervangen door twee modelgedragscodes, een voor volksvertegenwoordigers en een voor bestuurders.


Modelaanpak basisnormen

In de modelaanpak basisnormen zijn basisnormen opgesteld waaraan een integriteisbeleid minimaal aan dient te voldoen en zijn deze verder uitgewerkt.

Uit de 'Inventarisatie integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie' bleek dat de bevraagde organisaties op veel onderdelen beleid voeren. Voor veel andere overheden en overheidsonderdelen gold dit nog niet. Als gevolg hiervan hebben betrokken partijen gezamenlijke basisnormen opgesteld waaraan een integriteitsbeleid minimaal dient te voldoen.

Downloaden of bestellen
Hieronder kunt het modelaanpak basisnormen downloaden.  Als u het model wilt bestellen, kan dat via info@integriteitoverheid.nl.

Modelaanpak basisnormen integriteit openbaar bestuur en politie


Portretten van Raadsleden

Door middel van een aantal korte filmpjes op DVD, waarin dilemma’s worden geschetst waarmee raadsleden geconfronteerd kunnen worden, wordt op een laagdrempelige wijze de mogelijkheid geboden om hierover met elkaar in gesprek te gaan.               

Deze dvd bevat een aantal korte filmpjes waarin een dilemma wordt geschetst waarmee raadsleden geconfronteerd kunnen worden. Bij aanvang van hun benoeming zijn raadsleden zich niet altijd bewust van de dilemma’s waarmee zij te maken kunnen krijgen. Deze DVD biedt op een laagdrempelige wijze de mogelijkheid hierover met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken. Bij de DVD hoort een handleiding met daarin achtergrondinformatie die handvatten voor de gespreksleiders (bijvoorbeeld de griffier) biedt. BIOS biedt naast deze DVD een train-de-trainer opleiding aan voor griffiers die willen lezen hoe dit gesprek het meest effectief aan te gaan.

Downloaden of bestellen
Hieronder kunt de Portretten van raadsleden downloaden.Als u de Portretten van raadsleden met de bijbehorende handleiding wilt bestellen kan dat via info@integriteitoverheid.nl.

Handleding van Portretten van raadsleden


Integriteitskubus

Met behulp van herkenbare filmfragmenten over raadsleden- en bestuurdersdilemma’s bevordert de Integriteitskubus de discussie over integriteit en traint zo het integriteitsbewustzijn van politiek ambtsdragers.

De Integriteitskubus kan helpen het onderwerp integriteit op een aantrekkelijke en laagdrempelige wijze binnen een organisatie(-onderdeel) bespreekbaar te maken. De cd-rom biedt een handvat om zelfstandig dilemma’s binnen de eigen werkomgeving te analyseren, te wegen en tot een beslissing te komen. Met behulp van herkenbare filmfragmenten over raadsleden- en bestuurdersdilemma’s bevordert de kubus de discussie over integriteit en traint zo het integriteitsbewustzijn van politiek ambtsdragers. BIOS biedt naast dit instrument tevens een train-de-trainer opleiding aan voor griffiers, die willen lezen hoe de discussie zo effectief mogelijk aan gaan.

Bestellen
U kunt de Integriteitskubus bestellen via info@integriteitoverheid.nl.

Meer informatie
Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op via: info@integriteitoverheid.nl of 070- 376 5937.