Politieke integriteit

Besluiten

Politiek ambtsdragers, (bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen) binnen het openbaar bestuur zijn er om belangrijke, en voor burgers ingrijpende, besluiten te nemen. Zij nemen namelijk besluiten over de wijze waarop de overheidsmacht wordt gebruikt en het gemeenschapsgeld wordt uitgegeven. De overheid heeft daarin ook nog eens een monopoliepositie. Deze grote verantwoordelijkheid stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur en aan degenen die daarin functioneren. De kwaliteit van het openbaar bestuur, de overheid, heeft dan ook alles te maken met integriteit. Wanneer de integriteit van de overheid ter discussie staat, tast dit namelijk het vertrouwen in de overheid aan en verliest de overheid haar noodzakelijke legitimiteit. Burgers zijn immers alleen bereid de overmachts- en monopoliepositie van de overheid te accepteren, als de overheid zelf betrouwbaar is.

Alert op handelingen die integriteit aangaan

Daar komt bij dat de belangstelling voor integriteitsvraagstukken - ook voor privé gedragingen van politieke ambtsdragers - de laatste twee decennia sterk is toegenomen. Door allerlei vormen van sociale media wordt het nieuws vervolgens razend snel verspreid. Het (voorbeeld)gedrag van politieke ambtsdragers, heeft dan ook een niet te onderschatten impact op burgers en ambtenaren.
Van politieke ambtsdragers mag om genoemde redenen gevraagd worden dat zij alert zijn op handelingen of gedragingen die het aanzien en de integriteit van het politieke ambt kunnen schaden. Zij moeten zich inspannen om zelfs de schijn van belangenverstrengeling en corruptie te voorkomen. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot handelingen in privé tijd.

Bevorderen van ethisch klimaat

Integriteit beperkt zich in de visie van BIOS overigens niet tot het voorkomen van integriteitsschendingen. Integriteit gaat in belangrijke mate over het bevorderen van een klimaat waarin ethisch wordt gehandeld en men respectvol met elkaar omgaat. De mate waarin politieke ambtsdragers dit doen, is van invloed op de geloofwaardigheid van de politiek.