Bestuurlijke integriteitsinfrastructuur

Deze integriteitsinfrastructuur heeft BIOS ontwikkeld voor bestuurders en volksvertegenwoordigers die zich bezighouden met integriteit. De infrastructuur ondersteunt hen bij de uitwerking van een integrale benadering van integriteit, waarin zowel de stimulerende, preventieve en repressieve kant als de borging zijn opgenomen. Het gaat hierbij niet primair om de integriteit van politieke partijen of individuele politici, maar van het bestuurlijke domein van het openbaar bestuur.

Bestuurders komen de laatste jaren in toenemende mate onder de aandacht door integriteitsvraagstukken. Integriteitsbeleid is gebaat bij een ontspannen behandeling van het onderwerp. Dat kan wanneer bestuurders hierin samenwerken. Deze infrastructuur biedt handreikingen om die samenwerking vorm te geven en te borgen. Dat laatste is belangrijk in een omgeving die iedere paar jaar door verkiezingen sterk kan veranderen.

Het model bevat zeven aandachtsgebieden/bollen. Ieder gebied is belangrijk en verdient de juiste aandacht. Dat betekent: oog hebben voor de context en de verhouding van de aandachtsgebieden ten opzichte van elkaar. Door op een bol te klikken, krijgt u een korte uitleg over het belang van dat aandachtsgebied en kunt u de daarbij behorende specifieke instrumenten raadplegen.

Inleiding: een 'open norm' voor de integriteit van politici?

Nederlandse bestuurders komen de laatste jaren steeds meer onder de aandacht vanwege integriteitsvraagstukken. Deze aandacht leidt tot (over)voorzichtige bestuurders ('ik declareer helemaal niets meer') en de focus op de schendingen draagt niet bij aan zorgvuldigheid. Integriteitsbeleid is gebaat bij een ontspannen behandeling, waarin bestuurders samenwerken. Deze infrastructuur biedt bestuurders handreikingen om die samenwerking vorm te geven en te borgen.

In de ambtelijke sector is het normaal om een open norm te gebruiken: je gedraagt je zoals een goed ambtenaar of werkgever betaamt. Voor bestuurders kan dit zijn: je gedraagt je zoals een goed politiek ambtsdrager betaamt. Zo'n norm opent de ruimte voor dialoog en legt de nadruk op de professionele kant van politici. Vanuit de beginselen van de democratische rechtsstaat kunnen zij dit concreter invullen. Integriteit zal altijd een onderwerp van discussie blijven, zeker bij politici, maar binnen de 'spelregels' van de democratie zijn aanknopingspunten om hun integriteit richting te geven.

Bekijk het model Integriteitsinfrastructuur voor bestuurlijke integriteit

Download de handreiking Bestuurlijke integriteitsinfratructuur