Visie op Integriteit

Hieronder volgen enkele voorbeelden van integriteitsdefinities. We hebben de meesten ontleend aan een recente publicatie, waarin zij iets nader worden uitgewerkt en waarin ook de voor- en nadelen van elk van deze benaderingen worden beschreven.

  • Integriteit verwijst naar een relatie tussen (1) iemands uitingen en gedragingen op verschillende tijdstippen (consistentie), (2) op verschillende plaatsen, in verschillende rollen en contexten (coherentie) en (3) tussen diens uiterlijke, waarneembare uitingen en gedragingen en innerlijke denkbeelden en gevoelens en tussen diens verbale uitingen en diens gedragingen (correspondentie) (Musschenga, 2004).
  • Integrity now stands for complying in an exemplary way with specific moral standards (Van Luijk, 2004).
  • De meest voorkomende betekenis is dat integriteit gezien wordt als onkreukbaarheid of rechtschapenheid. Centraal staat dat betrokkene zich niet laat leiden door oneigenlijke belangen. Hij of zij handelt in het belang van de organisatie of de samenleving en laat zich daarvan niet afleiden door eigen belang of door specifieke groepsbelangen. De functionaris is onomkoopbaar, onbaatzuchtig.
  • Je bent integer indien wat je doet of nalaat overeenkomt met daarvoor geldende normen, waarden en regels (Rohr, 1989).
  • Het handelen overeenkomstig de (daarvoor) geldende morele waarden en normen en de daarmee samenhangende (spel)regels' (Huberts, 2003).
  • Integriteit staat voor zorgvuldig, uitlegbaar en standvastig handelen. Zorgvuldig betekent dat medewerkers steeds opnieuw kritisch en systematisch reflecteren op hun kernverantwoordelijkheden en zich voortdurend vragen stellen. Uitlegbaar betekent dat medewerkers kunnen aangeven hoe hun handelen past bij hun kernverantwoordelijkheden en kerntaken, bij de kernwaarden regels, richtlijnen, wetten en andere bindende voorschriften van hun organisatie. Standvastig betekent dat medewerkers hun rug recht houden bij weerstanden en verleidingen. (Karssing (2011).

Het overzicht is uiteraard niet uitputtend. Indien er belangrijke definities ontbreken dan kunt u die uiteraard naar ons toesturen zodat we de lijst gaandeweg kunnen uitbouwen. In aanmerking komen zowel definities vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk. Indien u een definitie (via info@integriteitoverheid.nl) naar ons toestuurt dan stellen wij prijs op een verwijzing naar literatuur, organisatie of persoon zodat duidelijk is waar de definitie vandaan komt.