Wet BIBOB: bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Hier vindt u de wet Veiligheidsonderzoek met daarin houdende regels voor het verrichten van veiligheidsonderzoeken

De wet regelt dat bestuursorganen over de mogelijkheid beschikken om bepaalde subsidies of vergunningen te weigeren of in te trekken. Dit is mogelijk als er sprake is van risico op het plegen van strafbare feiten of het vermoeden dat strafbare feiten zijn gepleegd. Daarnaast is het mogelijk om bepaalde overheidsopdrachten niet te gunnen of een overeenkomst te ontbinden indien door bedrijven niet of niet meer wordt voldaan aan de vereiste betrouwbaarheid. In de wet staat tevens opgenomen dat bestuursorganen zich bij het nemen van die beslissingen kunnen laten adviseren.

Wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) (Stb 2003, 347) Besluit BIBOB (Stb. 2003, 180)