Verlies/diefstal van informatie

De korpschef van de politie heeft aan eiser wegens plichtsverzuim de disciplinaire straf van vermindering van het salarisnummer met een jaar voor de duur van een jaar opgelegd.

Strafontslag. Plichtsverzuim. Om te voorkomen dat uitvoering zou moeten worden gegeven aan het derdenbeslag op het loon van collega V, heeft betrokkene onbevoegd, zonder appellant daarover op enig moment te informeren,

Een medewerker van het gerechtshof in Den Haag heeft bij aangifte van een zaak tegen twee wintimannen aangegeven gebruik te hebben gemaakt van het justitieel systeem om een van beide mannen op te zoeken.

Een behandelingsfunctionaris van het Regionaal Toezicht Team bij de eenheid Belastingdienst Oost-Brabant wordt verweten zijn geheimhoudingsplicht te hebben geschonden door de inhoud van een intern memo per sms door te spelen aan een belastingplichtige, systemen oneigenlijk te hebben geraadpleegd en werkzaamheden -als het opstellen van aangiften- niet als nevenactiviteiten te hebben opgegeven.

Brigadier treft bij privébezoek vermoedelijk asbesthoudend materiaal aan en meldt dit.