Lekken en misbruiken van informatie

Strafoverplaatsing met vermindering van bezoldiging.

Plichtsverzuim dat aan appellante valt toe te rekenen.

Afwijzing verzoek voorlopige voorziening. Strafontslag. De conclusie van de rechtbank, dat hetgeen betrokkene wordt verweten in ieder geval niet de zwaarste straf van onvoorwaardelijk ontslag rechtvaardigt, komt de voorzieningenrechter niet onbegrijpelijk voor.

1) Buitenfunctiestelling en schorsing. Concrete verdenking van ernstig plichtsverzuim. Voldoende motivering. 2) Strafontslag.

Tenuitvoerleggging van voorwaardelijk strafontslag. Appellant heeft volgens de korpschef wederom onvoldoende professionele afstand gehouden tot diverse vrouwen en daarnaast misbruik gemaakt van zijn positie als politieambtenaar door politiegegevens te raadplegen voor privédoeleinden.

Disciplinair ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Bekendmaking besluit heeft op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden. Ingangsdatum ontslag.

Disciplinaire straf van ontslag van gemeentelijke deurwaarder. Eiser heeft bewust in strijd met verweerders regeling gehandeld omdat hij het niet eens was met de vanaf 1 december 2012 voor hem geldende wijze van declareren.

Onvoorwaardelijk ontslag. Vast is komen te staan dat appellante de haar verweten gedragingen, te weten het voor niet-zakelijke doeleinden raadplegen van vertrouwelijke gegevens, heeft begaan.

Onvoorwaardelijk ontslag. De rechtbank heeft haar oordeel over de vraag, of de overtuiging is verkregen dat er sprake is van plichtsverzuim mede mogen baseren op de uitspraak van de rechter in de strafzaak.