Medewerker gemeente beheert informele kas en wordt ontslagen

Een medewerker van de afdeling gemeentewerken van de gemeente Texel verkeerde op grond van niet nader genoemde voorvallen en aanvaringen in de situatie van in goed overleg beëindigen van het dienstverband.

Plaats en datum: Rechtbank Alkmaar, 24 januari 2013

URL: http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BY9804

Een medewerker van de afdeling gemeentewerken van de gemeente Texel verkeerde op grond van niet nader genoemde voorvallen en aanvaringen in de situatie van in goed overleg beëindigen van het dienstverband. Tijdens dit overleg wordt een informele kas ontdekt, waarbij deze medewerker betrokken was. Hierop is het overleg met de medewerker beëindigd, hem onvoorwaardelijk strafontslag aangezegd wegens zeer ernstig plichtsverzuim en besloten tot schorsing tot het dienstverband is beëindigd.
De medewerker gaat, na bezwaar, in beroep tegen zowel de schorsing als het strafontslag. Met betrekking tot de schorsing oordeelt de rechtbank dat voldoende aannemelijk is dat de medewerker betrokken is bij de informele kas en uitgaven heeft gepleegd waarvoor deze niet is bestemd. Het voornemen tot ontslag en het belang van de dienst zijn voldoende onderbouwd om tot schorsing over te gaan.
Met betrekking tot het strafontslag stelt de rechtbank vast dat eiser bekend was met het bestaan van de informele kas, dat hij deze in stand heeft gehouden, in die zin dat hij er geen zorg voor heeft gedragen dat (alsnog) afdracht werd gedaan van de gelden uit de verkoop van de oude machines aan de afdeling Financiën, en dat met deze gelden diverse zaken zijn aangeschaft voor doeleinden waarvoor deze gelden niet waren bestemd, waaronder een biljarttafel en een laptop. De rechtbank oordeelt dat deze feiten voldoende zijn om over te gaan tot strafontslag.
De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.