Monitor

Hieronder vindt u de ‘Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012 (I-monitor)’, een landelijk kwantitatief onderzoek onder ambtenaren, politiek ambtsdragers, secretarissen en griffiers naar de integriteitsbeleving van medewerkers en het integriteitsbeleid in de organisatie. In het belang van diverse overheidssectoren, heeft het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) -vanuit zijn rol als bovensectoraal kennis- en expertisecentrum op het gebied van integriteitsbevordering- het onderzoek gecoördineerd en uitgevoerd. De ‘I-monitor’ is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met de koepelorganisaties VNG, IPO en UvW.

De Monitor Integriteit Openbaar Bestuur geeft antwoord op de volgende vragen:
1) Hoe is het gesteld met beleving en bewustzijn van integriteit in het openbaar bestuur:
2) Hoe staat het integriteitsbeleid in het openbaar bestuur ervoor?
3) Wat is er te zeggen over de ontwikkelingen in de afgelopen jaren?
4) Wat is het belang van deze onderzoeksthema’s?
5) Welke maatregelen kunnen de organisaties zelf nemen om dat te verbeteren?

De resultaten zijn beschreven aan de hand van de volgende doelgroepen:

  • Ambtelijke organisatie
  • Bestuurlijke organisatie
  • Volksvertegenwoordigend orgaan

De vragenlijsten zijn in april 2012 uitgezet en hebben voor bijna alle doelgroepen een representatieve respons opgeleverd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de monitor integriteit openbaar bestuur'? Stuur een mail naar info@integriteitoverheid.nl of bel 070-376 5937.