Handelingsperspectief

Het handelingsperspectief behorend bij de Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012 geeft aan welke (aanvullende) integriteitsbevorderende maatregelen of initiatieven door een organisatie kunnen worden genomen om de ambtelijke of bestuurlijke integriteit verder te verbeteren ten aanzien van de specifieke thema’s die binnen de integriteitsmonitor aan de orde zijn gekomen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de monitor integriteit openbaar bestuur'? Stuur een mail naar info@integriteitoverheid.nl of bel 070-376 5937.