Wet- en regelgeving

In deze rubriek vindt u wet- en regelgeving met betrekking tot de omgang met/bescherming van overheidsinformatie.

Enkele relevante wetteksten

Artikel 7 Grondwet

Artikel 125a Ambtenarenwet (functioneringsnorm)

Artikel 50 Algemeen Rijksambtenarenreglement

Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren (Stcrt. 1998, nr. 104)

Leidraad toepassing aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren bij functionele contacten met Staten-Generaal en individuele Kamerleden

Modelgedragscode integriteit sector Rijk (2010)

Uitgangspunten online communicatie rijksambtenaren (30 juni 2010)
Dit is een verdere uitwerking en nadere concretisering van de ‘aanwijzingen’ voor wat betreft het gebruik van sociale media. Deze uitgangspunten betreffen een eerste proeve van een handreiking voor rijksambtenaren bij het gebruik van sociale media.